Home / Informacje / REGULAMIN

REGULAMIN

 1. Dane firmy

  Firma RMS POLSKA Sp. z o.o. działa od 2004 roku w sektorze energii odnawialnej. Naszą misją jest propagowanie ekologicznych, odnawialnych źródeł energii i ich wykorzystanie w praktyce. Oferujemy szereg produktów i rozwiązań umożliwiających uzyskanie realnych oszczędności w zużyciu energii oraz zapewniających niezależność od standardowej sieci energetycznej.


Dane teleadresowe:

BIURO HANDLOWE:
Sędziszów Małopolski
ul. Fabryczna 4 (1 piętro), 39-120 Sędziszów Młp.
Tel:  17 745 25 84, fax: 17 785 28 53
kom: 609 696 425, 660 769 520
e-mail:   biuro@rms.com.pl
www.rms.com.pl

 
DZIAŁ TECHNICZNO-HANDLOWY:

tel. 531 977 440

Bank Spółdzielczy w Ropczycach  - Nr konta: 02 9171 0004 0020 7148 2000 0010 
NIP: 818–16-76-247 
REGON: 180388480 
KRS: 0000320473 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 448 000,00 zł. 

 1. Zdjęcia, rysunki oraz opis towaru 

Staramy się dopilnować, aby dane umieszczone na stronie internetowej oraz w sklepie internetowym były aktualne i pozbawione błędów. Jednak nie możemy zagwarantować, że opublikowane w ten sposób informacje nie zawierają jakichkolwiek błędów lub nieścisłości. Wspomniane poniżej dane mogą być również nieaktualne z powodu rozwoju technologicznego, postępu nauki oraz ciągłego doskonalenia produktów. Zastrzegamy, że dane techniczne, zdjęcia, rysunki i inne informacje zawarte w naszym sklepie internetowym oraz na stronie internetowej nie mogą być podstawą do roszczeń.

 

Zdjęcia, ilustracje oraz rysunki produktów należy traktować jako podglądowe. Dostarczone produkty mogą w rzeczywistości różnić się wyglądem. Nie wpływa to jednak znacząco na ich specyfikację.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmian bez wcześniejszego powiadamiania.

 1. Składanie zamówień 

  1. Dopuszczamy kilka możliwości składania zamówień w naszej firmie:

      • sklep internetowy lub strona internetowa

      • zamówienie poprzez pocztę elektroniczną: biuro@rms.com.pl

      • telefonicznie pod numerem: 17 745 25 84

      • faksem: 17 785 28 53

      • zamówienie złożone bezpośrednio w siedzibie biura handlowego:

ul. Fabryczna 4 (1 piętro), 39-120 Sędziszów Małopolski 

  1. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem do realizacji. 

  1. Zamówienia przyjęte do realizacji są potwierdzane poprzez pocztę elektroniczną lub faksem. Potwierdzenie o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza akceptację przez obie strony warunków zawartych w ofercie oraz jest równoznaczne z zawarciem wiążącej umowy kupna/sprzedaży pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 

  1. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia bez konieczności podawania przyczyny. 

  1. Realizacja przyjętych zamówień odbywa się w zależności od kolejności ich składania. 

  1. Klient powinien sprawdzić poprawność danych w zamówieniu, a zwłaszcza danych kontaktowych oraz ilości i ceny zamawianego towaru. 

  1. Zamówienie zostaje anulowane jeżeli w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia nie będzie możliwości skontaktowania się z Kupującym. 

  1. W przypadku braku możliwości poprawnego zrealizowania zamówienia firma RMS Polska ma prawo odstąpić od transakcji. Klient musi być poinformowany o tym fakcie w sposób pisemny. 

 1. Informacje odnośnie ceny

Cena towaru jest wiążąca w momencie potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji. Ceny zawarte na stronach sklepu internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny są podawane w złotówkach. W innych przypadkach (np. rozmowa telefoniczna, oferta pisemna, itd.) cena może być podana jako cena netto. Do takiej ceny należy doliczyć podatek VAT wg aktualnie obowiązujących stawek. Cena może być wtedy podana w innej walucie, ale zawsze musi to być wyraźnie podkreślone.

 

Ceny umieszczone na stronie sklepu internetowego nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W związku z ciągłymi zmianami na rynku ceny mogą ulec korekcie. Sprzedający będzie informował Klienta o ewentualnej zmianie ceny przed zakończeniem transakcji.

Jeżeli klient chce zamówić większą ilość towaru lub planuje ciągłe zamówienia to istnieje możliwość negocjacji ceny. Sprawa jest wtedy rozpatrywana indywidualnie.

 1. Forma dostawy

    • Firma spedycyjna

    • Odbiór własny w siedzibie biura handlowego – po wcześniejszym uzgodnieniu

    • Poczta Polska – przesyłka priorytetowa

    • Transport firmowy 

 1. Forma płatności

    • Przedpłata – towar jest wysyłany po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym RMS Polska

    • Płatność gotówką w siedzibie biura handlowego

    • Płatność za pobraniem (w przypadku kwot do 5 000,00 złotych brutto)

    • Przelew z terminem płatności – wyłącznie po wyrażeniu zgody przez firmę RMS Polska

 

UWAGA! Towar pozostaje własnością firmy RMS Polska do momentu uregulowania przez Kupującego wszelkich zobowiązań wobec firmy RMS Polska.

Firma RMS Polska może wystąpić o zwrot towaru w przypadku nieuregulowania płatności w terminie określonym na fakturze VAT. Kupujący ponosi wtedy koszty transportu związane ze zwrotem towaru.

Klient nie może zażądać potrącenia swoich należności w stosunku do firmy RMS Polska. Jakiekolwiek przeniesienie wierzytelności przysługujących firmie RMS Polska na inne podmioty jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody RMS Polska pod rygorem nieważności.

 1. Informacja odnośnie ochrony danych osobowych 

   • Powierzone nam dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówień.

   • Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. 

 1. Gwarancja 

Produkty są objęte gwarancją producenta. Karta gwarancyjna z reguły jest wysyłana razem z produktem. W niektórych przypadkach karta jest dostępna do ściągnięcia ze strony sklepu lub zostaje dostarczona indywidualnie przez Sprzedającego (np. poprzez pocztę elektroniczną). W zależności od rodzaju zakupionego produktu poszczególne karty gwarancyjne mogą się różnić między sobą. 

 1. Reklamacje 

  1. Reklamacje odnośnie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy został sporządzony odpowiedni protokół reklamacyjny w obecności kuriera podczas odbioru towaru. Protokół musi być podpisany przez kierowcę dostarczającego towar oraz przesłany do firmy RMS Polska.

    

  2. Niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki klient powinien dokładnie sprawdzić paczkę oraz towar w poszukiwaniu ewentualnych uszkodzeń. Jeżeli występują widoczne usterki to w obecności kuriera należy sporządzić odpowiedni protokół. Prosimy także niezwłocznie poinformować firmę RMS Polska o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Klient powinien odesłać uszkodzoną przesyłkę na adres biura handlowego firmy RMS Polska (na koszt Sprzedawcy) lub po prostu odmówić przyjęcia towaru.
    
   Przypominamy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie będzie przysługiwało jeżeli Kupujący usunie oryginalne opakowanie. W przypadku zwrotu towar musi być zabezpieczony oryginalnym opakowaniem zapewniającym bezpieczny transport.

    

  3. W razie stwierdzenia wad ukrytych prosimy o dołączenie do zwracanego towaru pisemnej informacji z opisem uszkodzenia i namiarami do osoby reklamującej towar (adres, telefon, e-mail). Opis powinien być jak najbardziej dokładny, ponieważ umożliwi to firmie RMS Polska sprawne zidentyfikowanie problemu. Należy także opisać w jaki sposób doszło do wykrycia wady produktu, jakie warunki panowały w momencie występowania usterki.
   Do zwracanego produktu powinna być dołączona kopia gwarancji lub faktury zakupu będąca dowodem na zakup towaru w RMS Polska.

    

  4. Wysyłka towaru odbywa się wtedy na koszt Kupującego. Towar zostaje poddany ekspertyzie technicznej w celu rozpatrzenia zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana to towar będzie odesłany do klienta na koszt firmy RMS Polska. 

  1. Konieczne jest wcześniejsze poinformowanie firmy RMS Polska o zamiarze odesłania towaru. Jeżeli klient nie dopełni tego obowiązku lub nie wyśle towaru na własny koszt to firma RMS Polska zastrzega sobie prawo do odmówienia odbioru towaru. Towar zostanie odesłany do Nadawcy na jego koszt.

    

  2. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana to firma RMS Polska ma prawo pobrać opłatę za pracę diagnostyczną serwisu. W takim przypadku koszty transportu ponosi Kupujący. 

  1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi urządzenia oraz w karcie gwarancyjnej. Należy także przestrzegać wszelkich zaleceń umieszczonych na produktach w postaci tabliczek, rysunków lub naklejek. Jeżeli ekspertyza techniczna wykaże zaniedbania ze strony klienta w stosowaniu się do wymienionych powyżej zaleceń to Sprzedawca ma prawo odrzucić reklamację. 

 1. Procedura zwrotu towaru 

  1. Kupujący zawierając umowę poza lokalem Sprzedającego może od niej odstąpić w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu zgodnie z obowiązującym prawem odnośnie zawierania umów na odległość. Wola odstąpienia od umowy wymaga potwierdzenia na piśmie. Stosowną informację należy przesłać przesyłką poleconą na adres Sprzedającego lub dołączyć dokument do zwracanego towaru. 

  1. Odesłanie zwracanego towaru musi nastąpić w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Po dopełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszym regulaminie oraz po pozytywnym przyjęciu zwracanego towaru, Sprzedający wystawi Klientowi fakturę korygującą. Kwota będąca wartością zakupionego towaru zostanie pomniejszona o koszty transportu jeżeli takie wystąpiły po stronie RMS Polska. Jeżeli pojawią się inne koszty związane z obsługą zwracanego towaru to również pomniejszą one wartość zakupu towaru. 

  1. Sprzedawca nie będzie akceptował zwrotu towaru jeżeli sprzedany wcześniej produkt nosi ślady użytkowania, uszkodzeń, modyfikacji, jest niekompletny, itd. Towar musi być fabrycznie nowy i ma być dostarczony w fabrycznym opakowaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. 

  1. Zwrot towaru odbywa się zawsze na koszt Klienta. Nie przyjmujemy przesyłek „za pobraniem”.

 

 1. Uwagi końcowe 

    • Wszystkie kwestie sporne muszą być wyjaśnione pomiędzy Kupującym i Sprzedającym przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży. Strony umowy zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z zastosowaniem niniejszego regulaminu.

    • Niniejszy regulamin jest obowiązujący od daty umieszenia na stronie internetowej lub stronie sklepu. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony.

    • Zastrzegamy sobie prawo do zmian regulaminu w przyszłości. Kupujący jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji treści regulaminu, ponieważ wszelkie zmiany obowiązywać będą od chwili publikacji na stronie.

    • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

    • Zabrania się wykorzystywania lub kopiowania treści niniejszego regulaminu bez pisemnej zgody firmy RMS Polska. Żadne elementy umieszczone na naszej stronie internetowej lub na witrynie sklepu internetowego (w tym informacje, rysunki, zdjęcia i dane techniczne) również nie mogą być powielane bez pisemnej zgody firmy RMS POLSKA.